U bent hier: Home ScaldWIN welkom
Document Acties

ScaldWIN welkom

Welkom op de website van ScaldWIN, een Interreg IVB NWE project voor een betere kwaliteit van oppervlakte- en grondwaterlichamen in het internationale stroomgebiedsdistrict (ISGD) van de Schelde.

Philippe D'Hondt

Dit zal gebeuren door de ontwikkeling en implementatie van een set kosteneffectieve, innovatieve en transnationale acties die erop gericht zijn een goede toestand te bereiken van oppervlakte- en grondwaterlichamen. Door het transnationale effect van deze acties te monitoren, zal de basis gelegd worden voor de ontwikkeling van een transnationaal opvolgingssysteem voor de maatregelenprogramma's die in het kader van de kaderrichtlijn Water (KRW) voor het ISGD Schelde werden opgesteld.

Met deze projectdoelstelling kapitaliseert het Scaldwin-project de resultaten van het Interreg IIIB NWE Scaldit-project. De druk op het watersysteem verschilt tussen de regio’s. De meeste van deze onderzochte grensoverschrijdende wateren lopen het risico om de goede toestand zoals omschreven in de KRW niet te halen. Alle bevoegde autoriteiten van ISGD Schelde zullen hiervoor extra maatregelen moeten nemen.

Philippe D'Hondt
Projectmanager ScaldWIN
Administrateur-generaal VMM