U bent hier: Home Project WP4: Eerste rapport Economische Indicatoren afgewerkt
Document Acties

WP4: Eerste rapport Economische Indicatoren afgewerkt

Het vierde werkpakket van ScaldWIN (WP4) heeft als taak het evalueren van de implementatie van de KRW maatregelenprogramma's van de landen in het stroomgebieddistrict van de Schelde.

Medio 2011 werd het eerste deelproject uitgevoerd. Dit deelproject omvat het vaststellen van indicatoren die geschikt zijn om de uitvoering (effecten en kosten) van maatregelen op te volgen. Met het IVM (Instituut Voor Milieuvraagstukken, Vrije Universiteit Amsterdam) als externe consultant is een rapport opgemaakt waarin, naast enkele theoretische beschouwingen rond kosteneffectiviteit van maatregelen, in kaart is gebracht welke indicatoren reeds gebruikt worden door de verschillende landen. Er is ook gekeken in hoeverre gemeenschappelijke indicatoren kunnen worden geïdentificeerd om de onderlinge vergelijkbaarheid van kosten en effecten van maatregelen te vergroten. Foto 11: KennisverwervingDe afbakening voor de studie van IVM lag bij de thema's die binnen de eerste 3 werkpakketten van ScaldWIN worden gehanteerd, namelijk: rivierherstel (hydromorfologie), sediment en grondwater. Hierbij werd duidelijk dat elk land een eigen aanpak heeft, wat resulteert in diverse indicatoren om effecten in kaart te brengen. Een onomstreden set van gemeenschappelijke indicatoren per maatregelensoort is niet vast te stellen.

Om het studierapport van IVM toch een praktische toepasbaarheid te geven, zal binnen WP4 een praktische gids worden opgesteld als leidraad. De leidraad bestaat uit een stroomschema van vragen, die een projectverantwoordelijke logischerwijs tegenkomt zodra hij/zij de kosten en effecten van een uit te voeren maatregel in beeld tracht te brengen.